Regulamin

Regulamin Gali Effie Awards 2021 oraz Sprzedaży Biletów na Galę

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Gali Effie Awards 2021 („Regulamin”) jest wydany przez organizatora Gali tj. przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177032, posiadające numer NIP: 5262397001, (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Gali będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Gala. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Gali obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Regulamin udostępniany jest osobom zaproszonym na Galę lub nabywającym bilet wstępu na Galę przed dokonaniem przez taką osobę rejestracji swojego uczestnictwa w Gali.
 1. Rejestracja na Galę lub dokonanie zakupu biletu wstępu na Galę są równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Gali niezależnie od tego, czy nabyły bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.
 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym zachowanie zasad bezpieczeństwa służących przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19, w trakcie Gali poprzez określenie zasad wstępu i zachowania się osób obecnych na Gali oraz korzystania przez nie z miejsca, w którym odbywa się Gala, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Gali w związku z rejestracją lub nabyciem biletu wstępu Galę.
 1. Niniejsza wersja Regulaminu uwzględnia stan prawny, w tym w szczególności wymogi i ograniczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) („Rozporządzenie”), oraz wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 12.10.2021i może ulec zmianie stosownie do zmiany obowiązujących przepisów prawa i wspomnianych wytycznych, a także zmiany sytuacji epidemiologicznej. Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie za stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu prowadzonej przez Organizatora lub w formie ogłoszeń.
 1. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:
  1. Gala – oznacza organizowaną przez Organizatora uroczystą galę rozdania nagród Effie Awards 2021, która odbędzie się 26 października 2021 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
  2. Uczestnik – oznacza każda osobę, która dokonała rejestracji uczestnictwa w Gali na podstawie Zaproszenia lub Biletu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów Biletów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Sklep – sklep internetowy, gdzie prowadzona jest sprzedaż Biletów, prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym https://awards.effie.pl/sklep/.
  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Biletu lub Biletów z Organizatorem.
  6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Biletów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Bilety do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Biletów.
  8. Zaproszenie – otrzymane od Organizatora drogą elektroniczną zaproszenie uprawniające do rejestracji i udziału w Gali bez konieczności nabywania Biletu;
  9. Bilet – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Organizatorem uprawniająca do uczestnictwa w Gali.
  10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Sklepu.
  11. Opłata – oznacza kwotę określoną przez Organizatora jaką należy uiścić w celu nabycia biletu na Galę. Opłata uiszczana jest za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na konto Organizatora.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Gali

 1. Warunkiem udziału w Gali jest:
  1. Złożenie Zamówienia poprzez stronę sklepu Organizatora oraz opłacenie Zamówienia lub otrzymanie Zaproszenia do uczestniczenia w Gali,
  2. Rejestracja obecności Uczestników na Gali, na stronie rejestracyjnej poprzez wybranie na stronie Organizatora odpowiedniego przycisku „REJESTRACJA NA GALĘ”, uzupełnienie wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym, w tym numeru kodu QR, widocznego na Bilecie lub Zaproszeniu, dzięki czemu następuje aktywacja kodu QR.
  3. Spełnienie dodatkowych warunków i wymogów wynikających z zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w trakcie Gali, o których mowa w § 3 poniżej.
 1. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika, miasta, firmy, rodzaju firmy i jest niezależna od danych wprowadzanych przy zakupie Biletów.
 2. W związku z obostrzeniami i wymogami wynikającymi z zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, nie ma możliwości przekazania zarejestrowanego Zaproszenia/Biletu osobie innej niż ta której dane zostały podane przy rejestracji.
 3. Podczas Gali Organizator lub upoważnione przez niego osoby trzecie mogą przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Gali dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora (Partner Medialny, Sponsor, Partner lub Współorganizator Gali).
 1. Udział w Gali jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości faktu, że zarówno Organizator, jak i upoważnione przez niego osoby trzecie są uprawnieni do utrwalania, powielania, wykorzystania i/lub rozpowszechniania rejestracji wizerunku/głosu/wypowiedzi (co obejmuje m. in. wykonanie rejestracji audiowizualnej, utrwalenie wizerunku za pomocą wszelkich technik fotograficznych lub reprograficznych, czy wykonanie rejestracji dźwiękowej głosu w formie zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową) każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz wyrażeniem zgody na powyższe.
 1. Udział w Gali jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości faktu i wyrażeniem zgody na to, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Gali mogą zostać rozpowszechniane za pośrednictwem dowolnego medium i w dowolnej formie, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie rejestracji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, czy ograniczeń co do ilości transmisji lub publikacji, zarówno w całości, jak i we fragmentach. W szczególności mogą one zostać umieszczone na stronie internetowej Gali lub innej stronie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, a także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii.
 1. Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie zostaje udzielona bez wynagrodzenia.
 1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Gala, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 1. Organizator może odmówić wstępu na Galę osobom, z których zachowania wynika, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. Organizator ma prawo do odmowy wstępu (a także wyproszenia z miejsca Gali) osób posiadających materiały niebezpieczne (np. broń), materiały mogące zakłócić przebieg imprezy (np. emitujące hałas, utrudniające przemieszczanie się) lub niestosownie ubrane (na Gali obowiązuje strój wieczorowy).
 1. W trakcie Gali, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych związanych z bezpieczeństwem Uczestników Gali.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, jak i uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Gali, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Gali i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Gali lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Gala.
 1. W wyżej wymienionych przypadkach, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych za kupno Biletu.

 

§3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania  zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w trakcie Gali

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:
  1. spełnienie jednego z trzech niżej wymienionych warunków:
   1. zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Gali oraz okazanie przy wejściu na Galę unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID („Unijny Certyfikat Covid”) w postaci elektronicznej lub papierowej;
   2. posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijnego Certyfikatu Covid; lub
   3. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego maksymalnie 48 h przed godziną rozpoczęcia Gali z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej;
  1. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez Uczestników przy wejściu do obiektu, w którym odbywa się Gala;
  2. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu, w którym odbywa się Gala, a także w kolejce oczekując na wejście na Galę;
  3. samodzielne wyposażenie się Uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka;
  4. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
  5. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników Gali;
  6. ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
  7. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, w którym odbywa się Gala, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w ust. 3 poniżej;
  8. umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na Galę – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.
 1. Przed wejściem na teren obiektu, w którym będzie się odbywała Gala zostanie umieszona karetka, w której będzie możliwość wykonania testów na obecność COVID-19. Testy będą wykonywane na koszt zainteresowanych Uczestników.
 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na podstawie Rozporządzenia ilość osób niezaszczepionych, które mogą uczestniczyć w Gali ograniczona jest do 150. W związku z powyższym w przypadku osób, które nie będą mogły lub nie zdecydują się na okazanie Unijnego Certyfikatu Covid istnieje ryzyko, że pomimo skutecznej rejestracji na Galę nie zostaną one dopuszczone do udziału w Gali w sytuacji, w której okaże się, że wskazany w zdaniu poprzedzającym limit osób niezaszczepionych a już dopuszczonych do uczestnictwa w Gali zostanie osiągnięty. W takim przypadku przysługuje zwrot kosztów za Bilety zakupione dla osób, które nie zostały dopuszczone do udziału w Gali na podstawie niniejszego ust. 3.
 1. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy lub gorączka (temperatura ciała powyżej 37°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu Uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 10 dni przed Galą, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji Gali, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.
 1. Jeśli w trakcie trwania Gali u Uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a Organizator powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Odizolowany Uczestnik powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu.

 

§ 4. Zasady składania Zamówienia

 1. Sprzedaż internetowa Biletów, dostępna jest pod adresem internetowym https://awards.effie.pl/sklep/, prowadzona jest przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zapoznać się Regulaminem, dostępnym na stronie https://awards.effie.pl/Regulamin Gali/,
  2. Wybrać rodzaj Biletu będący przedmiotem Zamówienia, a następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”.
  3. Wybrać ilość Biletów, a następnie wybrać przycisk „Przejdź do kasy”.
  4. Wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych do faktury dla Klienta oraz adresu email, na który ma zostać przesłany Bilet.
  5. Zaakceptować Regulamin oraz zaznaczyć lub odznaczyć chęć otrzymania faktury Pro-forma,
  6. Wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
  7. Dokonać przelewu za całą kwotę Opłaty na konto Organizatora:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Tytułem: Bilet na Galę Effie 2021

 1. Bilet zostanie wysłany na wskazany w Formularzu Zamówienia adres mailowy po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową.
 2. Sprzedaż trwa do wyczerpania puli Biletów na Galę, ale nie dłużej niż do 25 października do godz. 15:00.
 3. Sprzedaż odbywa się wyłącznie on-line na stronie https://awards.effie.pl/sklep/
 4. Informacje dodatkowe:
  1. Oficjalny serwis internetowy Sklepu znajduje się pod adresem https://awards.effie.pl/sklep/ Zakres działania Sklepu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych Klienta, a także obsługę Zamówienia przez Organizatora.
  2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze Sklepu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
  3. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia
  5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Dodatkowo przy kwotach podawane są wartości netto.
  6. Ceny zróżnicowane są ze względu na członkostwo w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. Organizator zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego zmodyfikowania po uprzednim uzgodnieniu z Klientem, jeżeli wybrana przez Klienta cena jest nieadekwatna do jego członkowska. Lista członków Stowarzyszenia dostępna jest na stronie internetowej http://portfolio.sar.org.pl/agencje.
  7. Zakup Biletu jest jednoznaczny z zapoznaniem się z zapisami Regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania ich w dniu Gali.

 

§ 5. Metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa Zaproszeń oraz Biletów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty email.
 1. Płatność za Bilety odbywa się poprzez dokonanie przelewu na konto Organizatora.
 1. Dane do przelewu:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Tytułem: Bilet na Galę Effie 2021

§ 6. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Umowa Sprzedaży między Klientem a Organizatorem zawierana jest poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z § 4 Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Organizatora Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Organizatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 1. Termin płatności wynosi 1 dzień (24h) od momentu złożenia Zamówienia.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulacji Zamówienia (odstąpienia od umowy) w przypadku, gdy:
  1. płatność za Zamówienie nie nastąpi w terminie określonym w ust. 3 powyżej,
  2. ze względu na zbliżający się termin Gali (tj. po dniu 25 października) Organizator zażąda od Klienta przesłania potwierdzenia przelewu, a Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 godzinnie uczyni zadość temu żądaniu,
  3. do czasu otrzymania opłaty przez Klienta, zostanie wyczerpany limit miejsc na Galę,
  4. w przypadku wpisania przez Klienta w Formularzu Zamówienia błędnych danych, a w szczególności wyboru rodzaju Biletu, który Klientowi nie przysługuje,
  5. w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

 1. O anulacji Zamówienia Organizator poinformuje Klienta w ciągu 2 dni roboczych jednak nie później niż do dnia 25 października 2021 r., na adres email wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zwrot wszelkich ewentualnych wpłat dokonanych przez Klienta nastąpi w terminie 10 dni od dnia anulacji.
 1. Organizator dostarcza Klientowi Bilety w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Opłaty.
 1. Nabywając Bilet na rzecz osoby innej niż Klient (np. pracownika), Klient potwierdza, że jest uprawniony do przekazywania danych osobowych takiego Uczestnika (na potrzeby rejestracji, o której mowa w §2) oraz że przekazał jej informacje o prawach i obowiązkach związanych z Galą i wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 7. Prawa konsumenta

 1. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 1. Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 1. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta złożony w formie wiadomości e-mail na adres: aleksandra.schonthaler@sar.org.pl Organizator może przyjąć od Klienta zwrot Produktu i zwrócić mu jego cenę.

 

§ 8.Reklamacje

 1. Klient oraz Uczestnik mogą złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail: aleksandra.schonthaler@sar.org.pl lub listownie na adres Organizatora, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
 1. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  2. adres do korespondencji,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez niego reklamacji lub od daty uzupełnienia niezbędnych danych do złożenia reklamacji przez Klienta lub Uczestnika. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona za pośrednictwem poczty e-mail bądź też w braku adresu e-mail – listem na adres korespondencyjny takiej osoby.
 1. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Klienta lub Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Uczestnika.
 1. Odrzucenie reklamacji nie pozbawia Klienta lub Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, szczególnie przed właściwym sądem powszechnym.

 

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Galą jest Organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10.
 1. Organizator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. przyjmowania Zamówień oraz obsługi płatności,
  2. umożliwienia udziału w Gali Uczestnikom,
  3. rozpatrywania reklamacji,
  4. publikacji materiałów związanych z Galą w celach informacyjnych i marketingowych,
  5. w celach związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, o których mowa w § 9 poniżej i na zasadach tam wskazanych.
 1. Dane osobowe Klientów i Uczestników przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy na udział Uczestnika w Gali. W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wymuszają przepisy prawa, np. przepisy podatkowe).
 1. Ponadto Organizator przetwarza dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu – polegającego na umożliwienia Uczestnikowi udziału w Gali. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. W związku faktem, że wizerunki Uczestników mogą być utrwalone (a następnie rozpowszechniane) w ramach filmów i zdjęć wykonanych podczas Gali, Organizator informuje, że w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzenia działań informacyjnych i reklamowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu (w tym w szczególności możliwość zamieszczenia foto i wideo-relacji na stronie internetowej Gali) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na uzasadniony interes Organizatora każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie, ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – poprzez przesłanie informacji zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ostatnim punkcie niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy złożenie sprzeciwu uniemożliwi udział w Gali, opłaty nie podlegają zwrotowi.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych powoduje niemożność udziału w Gali.
 1. Przetwarzane są następujące dane osobowe Klientów i Uczestników: imię, nazwisko, adres email Klienta i/lub Uczestnika, numer telefonu.
 1. Dane kontaktowe do Klientów i Uczestników służą do kontaktu z nimi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Jeżeli nie będzie istnieć odrębna przesłanka przetwarzania danych osobowych (w tym w szczególności obowiązek prawny ciążący na Organizatorze) wymuszający przechowywanie danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia Gali. Dane osobowe zostaną zachowane w także w takim zakresie, w jakim niezbędne to będzie dla rozpatrywania reklamacji lub innej formy roszczeń, a także w związku z uzasadnionym interesem Organizatora, o którym mowa w ust. 5 powyżej (aż do czasu zaprzestania rozpowszechniania zdjęć i filmów z Gali).
 1. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane dane osobowe: adres email (z którego nadeszła reklamacja) oraz pozostałe dane wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy systemów informatycznych. Dane osobowe Klientów i Uczestników mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia stosowanie do wybranego sposobu płatności. Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji płatności jest podmiot, który oferuje określoną metodę płatności.
 1. W razie udzielenia w Formularzu Zgłoszeniowym zgody na przesyłanie informacji handlowych, Administrator danych przetwarza także dane osobowe w celach marketingowych (uzasadniony interes administratora). Dane są przetwarzane na tej podstawie aż do momentu otrzymania sprzeciwu, stosowanie do ostatniego punktu niniejszego paragrafu albo w inny sposób wskazany przez Administratora.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych).;
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
  5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie podmiotowi trzeciemu,
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: rodo@sar.org.pl .

 

§ 10. Dane przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem  zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 

 1. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane będą również w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 przebywała na terenie wydarzenia organizowanego przez Administratora poprzez:
  1. prowadzenie listy osób przebywających na terenie wydarzenia;
  2. udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym na potrzeby ułatwienia dochodzenia epidemiologicznego;
  3. umożliwienia kontaktu telefonicznego, sms lub e-mail z osobami przebywającymi na terenie wydarzenia po jego zakończeniu.
 1. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji ww. celów, które wynikają z ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą polegających na ochronie zdrowia i życia tych osób. W zakresie wglądu do danych osobowych zawartych w Unijnym Certyfikacie Covid lub wyniku testu w kierunku COVID-19, o których mowa w § 3 ust.1 pkt a Regulaminu, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez czynność zakupu biletu na Galę oraz okazania Unijnego Certyfikatu Covid przed wejściem na Galę, na warunkach opisanych w Regulaminie.
 1. Administrator może udostępnić dane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 1. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, tj. przez dwa tygodnie od dnia wydarzenia, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe zawarte w Unijnym Certyfikacie Covid będą przetwarzane wyłącznie podczas dokonywania weryfikacji przy wejściu na Galę i nie będą przechowywane.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy dotyczące zakupu Biletów zawierane są w języku polskim.
 1. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 1. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresami: aleksandra.schonthaler@sar.org.plpaulina.goliszewska@sar.org.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 898 84 25.
 1. Klient lub Uczestnik może porozumieć się telefonicznie z Organizatorem w godzinach 9:00 – 17:00.
 1. Klienci i Uczestnicy będący Konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Organizatora to: office@sar.org.pl. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie stosowania niniejszego Regulaminu, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z wyłączeniem sytuacji, gdy stroną sporu jest osoba działająca jako konsument.