FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Terminy

Kiedy zostaną ogłoszone nagrody?

Nagrodzone kampanie zostaną ogłoszone 28 października 2019 roku podczas gali Effie Awards w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Kiedy zostaną ogłoszone nominacje?

Lista nominowanych do konkursu zostanie ogłoszona ok. 27 września 2019 roku. Informacje o nominowanych będzie można znaleźć na stronie internetowej Effie.

Czy mogę dosłać jedno z oświadczeń po terminie przyjmowania zgłoszeń?

Przesłanie kompletu podpisanych dokumentów jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia do konkursu. Jeśli zgłoszenie jest niepełne, może nie zostać przyjęte do konkursu lub za późniejsze załączenie brakującego dokumentu, zgodnie z regulaminem, może zostać nałożona dodatkowa opłata.

Czy mogę dosłać potwierdzenie przelewu po terminie przyjmowania zgłoszeń?

Potwierdzenie opłaty jest jednym z dokumentów wymaganych do prawidłowego dokonania zgłoszenia. Potwierdzenie opłaty należy załączyć na platformie konkursowej w terminie zgłoszeń. Za późniejsze dosłanie brakującego dokumentu, zgodnie z regulaminem, może zostać nałożona dodatkowa opłata.

Czy brakujące dokumenty dosłane po I terminie będą traktowane jako zgłoszenie w pierwszym terminie?

Za moment prawidłowego dokonania zgłoszenia uważa się chwilę zamknięcia zgłoszenia oraz przesłania do organizatora wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeśli zgłoszenie jest niepełne, może nie zostać przyjęte do konkursu lub za późniejsze dosłanie brakującego dokumentu może zostać nałożona dodatkowa opłata.

Dosłanie brakujących dokumentów po 10 maja 2019 po godzinie 17:00 traktowane jest jako zgłoszenie w II terminie.
Dosłanie brakujących dokumentów po 10 czerwca 2019 po godzinie 17:00 traktowane jest jako zgłoszenie w III terminie.
Dosłanie brakujących dokumentów po 10 czerwca 2019 po godzinie 17:00 traktowane jest jako zgłoszenie w czasie przedłużenia terminu.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia do Effie Awards?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w trzech terminach, podczas których obowiązują różne opłaty zgłoszeniowe. Więcej o opłatach w rozdziale „Płatności”.

 • I termin: 08.04 – 10.05, do godz. 17:00 włącznie
 • II termin 10.05, od godz. 17:01 – 27.05, do godz. 17:00 włącznie
 • III termin: 27.05, od godz. 17:01 – 10.06, do godz. 17:00 włącznie
 • Przedłużenie terminu: 10.06, od godz. 17:01 – 17.06, do godz. 17:00 włącznie

UWAGA! Przedłużenie terminu jest ostateczne i oznacza zamknięcie platformy konkursowej. Dokumenty nadesłane po tej dacie mogą nie być zakwalifikowane do konkursu lub zgodnie z regulaminem na zgłoszenie może zostać nałożona dodatkowa opłata. Więcej: effie.pl/zgloszenia/

 

Kategorie

Czy mogę zgłosić kampanię, która w ubiegłym roku otrzymała nominację lub nagrodę?

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane Kampanie lub Rozwiązania, które otrzymały nagrodę w poprzedniej edycji Konkursu, których termin trwania zawierał się w okresie kwalifikacyjnym poprzedniej edycji (tj. Kampanie/ Rozwiązania trwające do marca 2018 r.). Wyjątek stanowią Kampanie nagrodzone w Kategorii Long term marketing excellence.

Do konkursu mogą być zgłaszane Kampanie/ Rozwiązania, które były nominowane w poprzedniej edycji Effie Awards i których termin trwania zawiera się w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2018. Kampanie/ Rozwiązania zgłaszane powtórnie muszą jednak spełniać następujące warunki: – okres trwania Kampanii/ Rozwiązania jest dłuższy niż określony powyżej, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2018 – zgłaszający musi wykazać, że kontynuacja Kampanii/Rozwiązania i przyniosła znaczące wyniki i dodatkowe efekty. W przypadku zgłoszenia Kampanii/Rozwiązania, które było już nominowane Organizator może skontaktować się ze Zgłaszającym w celu doprecyzowania różnić w zgłoszeniach.

Jeśli Kampania uzyskała już nagrodę w kategorii Long term marketing excellence w poprzedniej edycji konkursu Effie, to ponowne zgłoszenie tej Kampanii do tej Kategorii może nastąpić dopiero po upływie 3 kolejnych lat trwania Kampanii. Natomiast Kampanie, które otrzymały nominację w kategorii Long term marketing excellence, mogą być zgłoszone w kolejnym roku.

Co się stanie, jeśli zgłoszę kampanię do niewłaściwej kategorii?

Organizator, po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikiem, zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, jeśli uzna, że kampania została zgłoszona w niewłaściwej kategorii. Dodatkowo w czasie obrad, jurorzy, po uzgodnieniu z organizatorem, mają możliwość przeniesienia kampanii pomiędzy kategoriami, jeśli uznają, że ta została zgłoszona w złej kategorii.

Czy mogę zgłosić tę samą kampanię do kilku kategorii?

Kampania/ działanie może zostać zgłoszona do Konkursu Effie:

a. w jednej kategorii produktów i usług

b. w jednej lub dwóch Kategoriach specjalnych

c. jednocześnie w jednej Kategorii produktów i usług oraz jednej lub dwóch kategoriach specjalnych (z wyjątkiem Kategorii Launch/ relaunch oraz Marketing & Business Solutions)

Czym różnią się kategorie produktów i usług od kategorii specjalnych?

Kategorie produktowe przeznaczone są dla poszczególnych branży wymienionych w definicji i pod tym kątem należy rozpatrywać zgłoszenie kampanii. Zgłoszenie do kategorii specjalnej powinno być przygotowane pod kątem specjalnego, charakterystycznego wyzwania wynikającego z definicji kategorii. To oznacza, że na przykład zgłaszając w kategorii Branded content, uczestnik konkursu powinien przygotować zgłoszenie w sposób ukazujący, jak duży wpływ miał branded content na efekty kampanii.

Płatności

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak, faktura VAT jest wystawiana po przyjęciu zgłoszenia przez biuro organizatora i wysyłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Czy mogę dostać fakturę proforma, na podstawie której dokonam płatności?

Fakturę proforma wygenerować można po zamknięciu zgłoszenia na platformie konkursowej. Proformy można generować dla poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zgłoszenie lub w formie zbiorowej dla poszczególnych podmiotów.

Kontakt do organizatora: https://awards.effie.pl/kontakt/

Czy klient płaci za zgłoszenie?

Klient nie ponosi opłat za zgłoszenie poza przypadkiem, kiedy występuje w zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający, wówczas wnosi opłatę zgodnie z regulaminem konkursu. Informacje o opłatach na stronie www.effie.pl/zgłoszenie.

Kiedy muszę dokonać płatności za zgłoszenie?

Płatności należy dokonać w terminie przyjmowania zgłoszeń, a potwierdzenie opłaty należy załączyć do zamkniętego zgłoszenia na platformie wraz z kompletem podpisanych materiałów w okresie przyjmowania zgłoszeń.

Okresy przyjmowania zgłoszeń

I termin: 08.04-10.05, godz. 17:00 włącznie
II termin 10.05, godz. 17:01 – 27.05, godz. 17:00 włącznie
III termin: 27.05, godz. 17:01 – 10.06, godz. 17:00 włącznie
Przedłużenie terminu: 10.06, od godz. 17:01 – 17.06, godz. 17:00 włącznie

 

Jaka jest opłata za zgłoszenie tej samej kampanii do dwóch kategorii?

W przypadku, gdy uczestnik zgłasza kampanię do drugiej kategorii, zobowiązany jest także do wniesienia drugiej opłaty. Informacje o opłatach w zakładce „Warunki zgłoszenia”.

Jak mogę wyliczyć, ile mam zapłacić za zgłoszenia?

Przykład:
Agencja X, będąca członkiem SAR zgłasza kampanię w pierwszym terminie razem z liderem 2 (członek SAR) oraz dwiema współzgłaszającymi agencjami, z których jedna jest członkiem SAR, druga nie jest. Wówczas kwoty rozkładają się następująco:

 1. Agencja X (członek SAR) – Lider 1 – 3500 zł netto (4305 zł brutto)
 2. Lider 2 (członek SAR) – 2000 zł netto (2460 zł brutto)
 3. Współzgłaszający członek SAR – 2000 zł netto (2460 zł brutto)
 4. Współzgłaszający niebędący członkiem SAR – 2700 zł netto (3321 zł brutto)
 5. Suma za zgłoszenie w takiej sytuacji wyniesie – 10200 zł netto (12 546 zł brutto)

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z organizatorem.

Skąd mam wiedzieć, czy moja agencja jest członkiem SAR?

Członkostwo agencji w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR sprawdzić można na stronie portfolio.sar.org.pl/agencje.

Kto wnosi płatność za zgłoszenie i ile wynoszą opłaty zgłoszeniowe?

Opłaty za zgłoszenie dokonuje każdy z podmiotów wpisanych w zgłoszeniu – oprócz klienta. Wysokość opłaty za zgłoszenie uzależniona jest od terminu, w którym uczestnik zgłosił kampanię oraz od członkostwa w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. Więcej o opłatach: https://awards.effie.pl/zgloszenia/

W przypadku, gdy jeden podmiot zgłasza do konkursu kilka kampanii, płatności za wszystkie zgłoszenia można dokonać jednym przelewem, jednak z wyszczególnieniem numerów zgłoszeń w tytule przelewu.

UWAGA! Kampanie i rozwiązania zgłaszane przez podmioty, które nigdy nie brały udziału w konkursie Effie Awards w Polsce, mogą ubiegać się o rabat. Więcej na ten temat w regulaminie.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Prosimy o podanie w tytule numeru zgłoszenia: „Opłata za zgłoszenie do konkursu Effie 2019, numer zgłoszenia…”.

Proces zgłoszeniowy

Co mam zrobić, jeśli klient lub przedstawiciel Instytutu badawczego podpisał się pod oświadczeniem, ale nie miał przy sobie pieczątki, a muszę dziś wysłać dokumenty do organizatora?

W takiej sytuacji należy przesłać do organizatora podpisane oświadczenie bez pieczątki. Po otrzymaniu uzupełnionego oświadczenia, należy niezwłocznie przesłać je do organizatora.

Co mam zrobić, jeśli muszę wprowadzić poprawkę w zamkniętym zgłoszeniu?

Wprowadzanie poprawek po terminie zgłoszeń, zgodnie z regulaminem, jest możliwe tylko po uiszczeniu dodatkowej opłaty za każdorazową zmianę.

Czy mogę dosłać część dokumentów po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń?

Za moment prawidłowego dokonania zgłoszenia uważa się chwilę zamknięcia zgłoszenia oraz załączenia na platformie konkursowej podpisanych dokumentów (oświadczenie klienta/ oświadczenie o prawdziwości danych, oświadczenie instytutów badawczych) oraz potwierdzenie opłaty. Jedynie dokonanie WSZYSTKICH powyższych czynności w terminie oznacza prawidłowe zgłoszenie. W przypadku, gdy wymienione dokumenty nie zostaną załączone na platformie w terminie, zgłoszenie nie zostanie przyjęte do konkursu. Przesłanie jednego z dokumentów po terminie przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z regulaminem, może wiązać się z dodatkową opłatą.

Czy mogę wprowadzać zmiany w dokumentach zgłoszeniowych po zamknięciu zgłoszenia na platformie i wydrukowaniu oświadczeń?

Zamknięcie zgłoszenia na platformie odbiera zgłaszającemu możliwość edytowania danych oraz treści oświadczeń, dlatego przed użyciem funkcji „Zamknij zgłoszenie”, należy upewnić się, czy wszystkie dane oraz materiały załączone do zgłoszenia są poprawne.

Kiedy mogę pobrać z platformy konkursowej oświadczenia potrzebne do podpisu?

Oświadczenia będzie można pobrać z platformy po zamknięciu zgłoszenia.

Pod jakimi dokumentami muszę zebrać podpisy?

Podpisy należy zebrać pod oświadczeniem klienta/ oświadczeniem o prawdziwości danych oraz oświadczeniem potwierdzającym prawdziwość danych przez instytuty badawcze. Oświadczenia te będzie można pobrać po zamknięciu zgłoszenia z platformy.

Co mam zrobić, jeśli nie wyślę wszystkich wymaganych dokumentów w terminie przyjmowania zgłoszeń?

Należy jak najszybciej dosłać brakujące dokumenty do biura organizatora. Przesłanie wymaganych dokumentów po terminie, zgodnie z regulaminem, wiąże się jednak z dodatkową opłatą.

Czy wysłać mailem jakieś dokumenty do organizatora i kiedy?

Nie, wszystkie dokumenty należy wypełnić i załączyć na platformie konkursowej.  Informacje o terminach można znaleźć pod linkiem: https://awards.effie.pl/terminy/. 

Co muszę wypełnić na platformie konkursowej SAR i kiedy?

Zgłoszenie w formie elektronicznej, na platformie konkursowej następuje poprzez:

1. Zarejestrowanie i zalogowanie się na platformie oraz wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych, zgodnie z instrukcjami i wskazaniami zamieszczonymi na platformie oraz w treści dokumentów zgłoszeniowych. W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzą: formularz zgłoszeniowy kampanii,  oraz dokument proceduralny zawierający szczegółowe dane podmiotów zgłaszających.
2. Wgranie na platformę materiałów kreatywnych i listy z opisem załączonych plików – wszelkie materiały kreatywne muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi na platformie oraz stronie organizatora.
3. Zakończenie zgłoszenia poprzez funkcję „Zamknij zgłoszenie” dostępną na platformie konkursowej.
4. Po zamknięciu zgłoszenia należy pobrać oświadczenie klienta/ oświadczenie o prawdziwości danych oraz oświadczenie instytutu badawczego.
5. Podpisane oświadczenia oraz potwierdzenie opłaty należy wgrać na platformie konkursowej.

Kiedy muszę zapłacić za zgłoszenie?

Opłaty należy dokonać w terminie przyjmowania zgłoszeń.

 • Dla kategorii Marketing & Business Solutions: 10.05-6.07, godz. 17:00 włącznie
 • Dla pozostałych kategorii:
  I termin: 08.04 – 10.05, do godz. 17:00 włącznie
  II termin: 10.05, od godz. 17:01 – 27.06,do godz. 17:00 włącznie
  III termin: 27.05, od godz. 17:01 – 10.06, do godz. 17:00 włącznie
  Przedłużenie: 10.06, od godz. 17:01 – 17.06, do godz. 17:00 włącznie

Informacje o opłatach na stronie www.effie.pl/zgłoszenie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić lub dostarczyć do organizatora?

Aby poprawnie dokonać zgłoszenia należy:

1. Wypełnić  dokument proceduralny oraz wypełnić i zamknąć zgłoszenie w formie elektronicznej wykorzystując platformę konkursową.
2. Wypełnić i podpisać oraz załączyć na platformie konkursowej skany oświadczeń potwierdzających prawdziwość danych – oświadczenie klienta/ oświadczenie o prawdziwości danych oraz oświadczenia instytutów badawczych.
3. Dokonać płatności za zgłoszenie oraz załączyć je na platformie konkursowej.

Informacje o opłatach na stronie www.effie.pl/zgłoszenie

Czy klient powinien występować w zgłoszeniu jako lider lub współzgłaszający?

Klient nie występuje w zgłoszeniu jako lider lub współzgłaszający, tylko jako klient. W przypadku, gdy klient jest jedynym twórcą kampanii, samodzielnie ją wdrażał, zrealizował i lokował w mediach, wówczas może wystąpić w zgłoszeniu jako lider. Dodatkowo klient jest liderem w kategorii Marketing & Business Solutions.

Czym różnią się liderzy zgłoszenia od współzgłaszających?

Liderem w kategorii Marketing & Business Solutions może być wyłącznie klient, który zgłosił Rozwiązanie w tej kategorii.
Liderzy to podmioty, których wkład w tworzenie Kampanii był najbardziej znaczący.
Współzgłaszający to podmioty współtworzące Kampanię lub Rozwiązania inne niż Liderzy, których działania również miały wpływ na rezultaty Kampanii lub Rozwiązania.
Uczestnik wymieniony w Zgłoszeniu jako Lider jest podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie Kampanii/Rozwiązania, z którym Organizator będzie się kontaktował na każdym etapie konkursu.

 

Jaka firma może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikiem Konkursu, z wyłączeniem kategorii Marketing & Business Solutions, może być jedynie podmiot indywidualny, tj. agencja komunikacji marketingowej (agencja reklamowa, mediowa, interactive itp.), rozumiany jako brand, bezpośrednio odpowiedzialny za pracę i obsługę klienta pod własną marką.

Klient może być jedynym uczestnikiem konkursu, w przypadku, gdy był jedynym twórcą zgłaszanej Kampanii, samodzielnie ją wdrażał, zrealizował i lokował w mediach lub jeśli zgłoszenie dotyczy Kategorii Marketing & Business Solutions. Wówczas zgłoszenia może dokonać samodzielnie, co wiąże się z wniesieniem odpowiedniej opłaty zgłoszeniowej.

Treść dokumentów zgłoszeniowych

Co mam zaznaczyć na platformie w punkcie „Zgoda na publikację”?

W zależności od tego, czy klient wyrazi zgodę na publikację danych zawartych w zgłoszeniu, należy zaznaczyć na platformie odpowiedni box. W przypadku, kiedy klient wyraża zgodę na publikację całego zgłoszenia w niezmienionej wersji, należy zaznaczyć „Tak”. Jeśli klient chciałby opublikować formularz, ale z pominięciem lub zmianą niektórych punktów, wówczas „Tak, ale po zmianach”. W takiej sytuacji zgłaszający powinien dołączyć na platformie konkursowej odpowiedni formularz po zmianach. W przypadku, gdy klient nie wyraża zgody na publikację jakichkolwiek danych zawartych w formularzu, należy wybrać opcję „Nie”.

W przypadku kategorii Marketing & Business Solutions, analogicznie do powyższego, zgodę zaznacza „Lider zgłoszenia”.

UWAGA! Zgoda zaznaczona na platformie konkursowej, po zamknięciu zgłoszenia zostanie wygenerowana automatycznie w Oświadczeniu o prawdziwości danych. Przed zamknięciem zgłoszenia należy upewnić się czy zgoda została prawidłowo zaznaczona, ponieważ zgłaszający nie ma możliwości edycji treści formularza po zamknięciu zgłoszenia.

Jak powinien być przygotowany Montaż materiałów kreatywnych?

Montaż video bez komentarza lektora prezentujący materiały kreatywne (max. 90 sekund) powinien zawierać przykłady kreacji użytych we wszystkich kluczowych kanałach komunikacyjnych wskazanych w zgłoszeniu i wykorzystywanych w kampanii. Nie ma natomiast opowiadać treści z formularza zgłoszeniowego (np. kontekstu rynkowego, celów kampanii, strategii, idei, insightu, wyzwania itp.). Film nie może zawierać wyników kampanii, zawierać nazw i logotypów agencji zgłaszających, logotypów ani przykładów prac konkurencji, zawierać komentarza lektora. Maksymalna długość montażu to 90 sekund.

Specyfikacja techniczna – minimum:

Format: .mp4; .avi; .mpg; .mov

Dopuszczalna jest kompresja w trybie VBR oraz CBR

Dopuszczalna waga jednego pliku: 300 Mb

Rozdzielczość: 720 x 576 lub większa

Bitrate: 5-8 Mbps lub wyższy

Aspect Ratio: 4:3 lub 16:9

Field order: none (progressive)

Jaka jest specyfikacja techniczna do materiałów kreatywnych?

Szczegółowa specyfikacja dostępna jest na platformie konkursowej.

Materiały można wgrywać w następującej ilości:
1. W formie pojedynczych plików, wówczas co najmniej 1, ale maksymalnie 10 plików z wiodących kanałów komunikacyjnych
2. W formie montażu video prezentującego materiały kreatywne – 1 film oraz maksymalnie 9 kreacji pojawiających się w montażu, które jurorzy powinni zobaczyć osobno. Montaż video bez komentarza lektora prezentujący materiały kreatywne (max. 90 sekund) powinien zawierać przykłady kreacji użytych w kanałach komunikacyjnych wskazanych w zgłoszeniu. Montaż nie może: • opowiadać treści z formularza zgłoszeniowego (np. kontekstu rynkowego, celów kampanii, strategii, idei, insightu, wyzwania itp.), • zawierać wyników kampanii, zawierać nazw i logotypów agencji zgłaszających, • zawierać logotypów ani przykładów prac konkurencji, • przekraczać 90 sekund długości, • zawierać komentarza lektora. Montaż video prezentujący materiały kreatywne może być używany na Gali Effie oraz na stronie internetowej Organizatora i Licencjodawcy. Po ogłoszeniu nominacji istnieje możliwość wymiany montażu prezentującego materiały kreatywne na film „Creative reel”. W tej sprawie organizator skontaktuje się z nominowanymi.

Specyfikacja techniczna – minimum:
Format: .mp4; .avi; .mpg; .mov
Dopuszczalna jest kompresja VBR oraz CBR
Dopuszczalna waga jednego pliku: 300 Mb

Montaż video:
Rozdzielczość: 720 x 576
Bitrate: 5-8 mbps
Apect ratio 4:3
Field order: none (progressive)

Audio:
Stereo, 16bit, 48kHz
Bitrate: 224 kbps lub większy
Audio layer: MPEG-1, Layer 2

Specyfikacja techniczna dotycząca:
a. Materiałów audio: MP3 (bitrate 320 kbps)
b. Materiały graficzne:
– Hi-res: pliki w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi i przestrzeni barw CMYK. W tej rozdzielczości należy przygotować np. ogłoszenia prasowe, outdoor, plakaty, materiały BTL-owe.
– Low res: pliki w formacie JPG w rozdzielczości 72 dpi i przestrzeni barw CMYK. W tej rozdzielczości należy przygotować np. print screeny ze stron www, stopklatki.

c. Materiały multimedialne (wliczając animacje flash, bannery) muszą zostać przekonwertowane na filmy zgodnie ze specyfikacją plików wideo o maksymalnej długości 30 sekund

Gdzie mam załączyć materiały kreatywne?

Materiały kreatywne należy wgrać na platformę konkursową zgodnie z wymogami technicznymi w zakładce „Dodaj pliki”. Prosimy o dołączenie także listy materiałów kreatywnych z opisem oraz informacją w jakim kanale dana kreacja była wykorzystywana.

Czy muszę opisywać jakie inne działania, typu zmiana ceny i dystrybucja, były podjęte w czasie trwania kampanii czy wystarczy, że je zaznaczę?

Pozostałe działania marketingowe podjęte równolegle z kampanią są najczęstszym powodem pytań i wątpliwości jurorów. Dokładnie opisz, jakie inne działania zostały podjęte w trakcie kampanii i na czym polegały zmiany. W ten sposób dasz jurorom pełen obraz podejmowanych przez markę działań oraz możliwość wykluczenia, że jakiekolwiek inne działania poza kampanią mogły się przyczynić do jej wyników. Niedopowiedzenia lub brak informacji mogą być sygnałem dla jurorów, że inne czynniki miały wpływ na prezentowane efekty.

Jak powinny wyglądać wykresy załączane do formularza zgłoszeniowego?

Wykresy powinny zawierać szczegółowy opis prezentowanych danych – tytuł, legenda, jednostki, źródło. Zadbaj o to, aby wykresy były czytelne, w tytule wykresu podaj numer celu lub wyniku, do którego się odnosisz. Tam, gdzie to możliwe przedstaw odniesienia do wyników konkurencji, dynamiki rynku czy analogicznego okresu z poprzednich lat. Nie prezentuj wyników wybiórczo, ani w bardzo krótkim wycinku czas. Zachowaj spójność prezentowanych danych zarówno postawionymi celami, jak i z pozostałymi wynikami.

Czy muszę załączać wykresy do wyników kampanii?

Wyniki przedstawione w formie graficznej nie są obowiązkowe. Zalecane jest korzystanie z wykresów i tabel w przypadku skomplikowanych danych lub ich porównywania (do danych konkurencji lub danych historycznych) ze względu na prostszą i bardziej czytelną formę.

Do jakich danych należy podać źródła?

Źródło danych trzeba podać do wszelkich danych liczbowych w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności w kontekście rynkowym, pozycji wyjściowej, wyzwaniu, celach kampanii i efektach komunikacji.

Czy muszę wypełnić wszystkie pola przy pierwszym zalogowaniu, czy też mogę edytować treść zgłoszenia na platformie w późniejszym czasie?

Edytować treść zgłoszenia można aż do momentu zamknięcia zgłoszenia przy użyciu funkcji „Zamknij zgłoszenie” dostępnej na platformie lub do czasu upłynięcia trzeciego terminu przyjmowania zgłoszeń lub przedłużonego terminu (17.06.2019, godz. 17:00). W każdym momencie pracy nad zgłoszeniem można zapisywać treści używając funkcji Zapisz szkic. Należy pamiętać jednak, że wysokość opłaty za zgłoszenie zależy od terminu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Informacje o terminach można znaleźć w zakładce „Warunki zgłoszenia” na stronie.

Jurorzy

Jakie są etapy pracy jurorów?

Obrady jurorskie składają się z trzech etapów:

 1. Etap I – 03-06.09.2019
  Spotkanie w grupach na wspólne czytanie zgłoszeń i analizę. Etap ten nie obejmuje oceny zgłoszeń.
 2. Etap II – 6-15.09.2019
  Głosowanie on-line. Jurorzy oceniają kampanie w skali od 1 do 100 punktów, w głosowaniu tajnym, w każdym z czterech obszarów, wybierając wstępną short listę kampanii.
 3. Etap III – 20 lub 25 .09.2019
  Celem etapu III jest przyznanie nominacji i nagród. W ramach tego etapu jurorzy dokonują przeglądu wszystkich kampanii znajdujących się na short liście, dyskutują nad każdą kampanią i porównują ją z innymi z danej kategorii. Następnie jurorzy głosują nad przyznaniem nominacji kampaniom z short w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów poprzez podniesienie ręki. Po zatwierdzeniu nominacji w kategorii, jurorzy oddają oceny w głosowaniu tajnym na nagrody. Na wniosek jurorów istnieje możliwość wrócenia do dyskusji nad kampanią, która nie trafiła na short listę, pod warunkiem, że większość jurorów w grupie poprze ten wniosek. Wówczas kampania może być poddana głosowaniu nad wciągnięciem jej na listę nominowanych.

Wyjątek stanowią obrady jury kategorii Marketing & Business Solutions, w której obrady składają się z etapów:

 1. Etap I – 05-06.09.2019
  Analiza zgłoszeń online – samodzielna analiza zgłoszeń na platformie konkursowej. Etap ten nie obejmuje oceny.
 2. Etap II – 06-15.09.2019
  Głosowanie online – Jurorzy oceniają rozwiązania w skali od 1 do 100 punktów, w głosowaniu tajnym, w każdym z czterech obszarów, wybierając wstępną short listę zgłoszeń.
 3. Etap III – 20 lub 25.09.2019
  Obrady wyłaniające rozwiązania nominowane i nagrodzone  – W ramach tego etapu jurorzy dokonują przeglądu wszystkich zgłoszeń znajdujących się na short liście, dyskutują nad każdym zgłoszeniem i porównują je z innymi z kategorii. Następnie jurorzy głosują nad przyznaniem nominacji rozwiązaniom z shortlisty w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów poprzez podniesienie ręki. Po zatwierdzeniu nominacji w kategorii, jurorzy oddają oceny w głosowaniu tajnym na nagrody. Na wniosek jurorów istnieje możliwość wrócenia do dyskusji nad zgłoszeniem, która nie trafiła na short listę, pod warunkiem, że większość jurorów w grupie poprze ten wniosek. Wówczas rozwiązanie może być poddane głosowaniu nad wciągnięciem go na listę nominowanych.
Jakie są kryteria oceny zgłoszeń?

Kryteria oceny podzielone są na cztery obszary: wyzwanie strategiczne i przyjęte cele / strategia komunikacyjna / egzekucja idei / efekty komunikacji.

Obszar „Wyzwanie strategiczne i przyjęte cele” – Kluczowy obszar dla zrozumienia przez jurorów sytuacji, w jakiej znajdowała się marka, kategoria, rynek. Jury musi mieć wystarczające informacje o kontekście, żeby zrozumieć powagę wyzwania, jakie zostało podjęte oraz ocenić, czy cele były ambitne i postawione odpowiednio do wyzwania.

Obszar „Strategia komunikacji” – Obszar pozwalający jurorom zrozumieć proces strategiczny – jakie kroki milowe w myśleniu doprowadziły do powstania kampanii. Ocenie podlega adekwatność wybranej idei komunikacyjnej do założeń kampanii i postawionego wyzwania.

W trzecim obszarze „Egzekucja idei” ocenie podlega konsekwentne i błyskotliwe przełożenie idei komunikacyjnej na wszystkie działania, w tym kreację przekazu (materiały kreatywne), dobór kanałów i form komunikacji oraz punktów kontaktu konsumenta z komunikatem.

Obszar „Efekty komunikacji”, w którym należy udowodnić, że marka osiągnęła wysokie wzrosty wskaźników komunikacyjnych, marketingowych, biznesowych poprzez przedstawienie ich na tle benchmarków kategorii i danych historycznych.

Wagi ocen w poszczególnych obszarach rozkładają się następująco:

Wyzwanie i przyjęte cele – 23% oceny
Strategia komunikacyjna – 24 % oceny
Egzekucja idei – 23% oceny
Efekty komunikacji – 30% oceny

Wyjątek stanowi kategoria Marketing & Business Solutions, w której zgłoszenia oceniane są w obszarach:

 1. Wyzwanie biznesowe i przyjęte cele – 30% oceny
 2. Koncepcja działania – 20% oceny
 3. Egzekucja i dobór narzędzi – 20% oceny
 4. Efekty – 30% oceny

Jury skupi się na innowacyjności rozwiązań, konsekwencji w decyzjach i efektywności wykorzystania dostępnych środków oraz oceni, czy rzeczywiście zgłaszający dział pełnił kluczową rolę w prezentowanym rozwiązaniu.

Czy wszyscy jurorzy zobaczą moje zgłoszenie?

Jurorzy obradują w 9 grupach, a każda z grup jurorskich ocenia inne kategorie. Zgłoszenie zobaczy wobec tego jedna grupa jurorska składająca się z ok. 15 osób.

Czy jurorzy wiedzą, że dane w zgłoszeniach są poufne?

Oczywiście! Każdy członek Jury przed rozpoczęciem Etapu I zobowiązany jest do podpisania dostarczonej przez organizatora klauzuli poufności. Niepodpisanie klauzuli wiąże się z rezygnacją z udziału w pracach jurorów.

Jaki jest skład jurorów?

Jury złożone jest z praktyków, ekspertów i autorytetów w szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej oraz marketingu. Są wśród nich przedstawiciele reklamodawców (klientów), agencji kreatywnych, agencji interactive, domów mediowych, mediów, instytutów badawczych oraz niezależni branżowi eksperci. Taki skład jury pozwala oceniać kampanie z wielu punktów widzenia i nagradzać te najskuteczniejsze.

Wyjątek stanowi jury oceniające kategorię Marketing & Business Solutions, w której prace oceniane są przez grupę złożoną z dotychczasowych przewodniczących Jury Effie na przestrzeni lat, Prezesa IAA, Prezesa SAR, szefów agencji reklamowych i agencji mediowych, które w poprzednim roku zdobyły pierwsze miejsca w rankingu Effie Awards.

Nagrody

Czy wszyscy nagrodzeni dostają statuetki Effie?

Dwie bezpłatne statuetki przysługują podmiotowi określonemu w zgłoszeniu jako „Lider 1”, którego zgłoszona kampania została nagrodzona Brązowym, Srebrnym lub Złotym Effie. Przyjęte zostało, że jedna z nich trafia do rąk klienta. Dodatkowe statuetki można zamówić do dnia 30.09.2019 roku. W przypadku kategorii Marketing & Business Solutions podmiot określony jako „Lider MBS” otrzymuje jedną statuetkę, bez względu na ilość uczestników. W celu złożenia zamówienia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres marta.kasprzak@sar.org.pl lub andrzej.olkowicz@sar.org.pl. Formularz zostanie przesłany mailowo do osób odpowiedzialnych za nominowane zgłoszenia. Koszt statuetki wynosi 1500 zł netto + 23% VAT (1845,00 zł brutto). Uczestnicy, których kampania została nagrodzona Grand Prix Effie otrzymują statuetki bezpłatnie.

Na jakiej podstawie powstają Rankingi Effie?

Rankingi tworzone są w oparciu o tabelę punktacji za poszczególne nagrody dostępną w regulaminie Effie. W przypadku współzgłoszeń, każdy z uczestników otrzymuje taką samą liczbę punktów. Uczestnik, którego kampania uzyskała nagrodę Grand Prix nie otrzymuje punktów za Złote Effie. Uczestnicy, którzy otrzymali nagrodę, nie otrzymują punktów za przyznaną nominację.

 

Ile nagród przyznawanych jest w jednej kategorii konkursowej?

Liczba nagród w danej kategorii nie może przekroczyć trzech. W przypadku, gdy kampania otrzyma taką samą punktację, Komitet Effie może zadecydować o przyznaniu nagrody ex equo.

Gala

Czy mogę kupić bilet na galę?

Zaproszenia na galę będzie można nabyć od września 2019 roku na stronie www.effie.pl/sklep. Szczegóły pojawią się wkrótce na stronie.

Czy miejsca na gali są numerowane?

Miejsca na gali nie są numerowane, jednak widownia w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej podzielona jest na strefy. Miejsca w strefach przydzielane są przez Organizatora.

Czy mogę dowiedzieć się wcześniej czy moje zgłoszenie otrzyma nagrodę?

Lista nagrodzonych kampanii zostanie ogłoszona podczas Gali Effie Awards. Organizator nie udziela informacji o zdobytej nagrodzie przed galą.

Czy przysługują mi jakieś bezpłatne zaproszenia na galę?

Bezpłatne zaproszenia przysługują podmiotowi określonemu jako „Lider 1” i „Lider MBS”, w przypadku, gdy zgłoszona kampania znalazła się na liście nominowanych kampanii. Wówczas „Lider 1” i „Lider MBS” otrzymuje dwa jednoosobowe zaproszenia na Galę Effie, bez względu na ilość uczestników w zgłoszeniu.

Jeśli kampania nie została nominowana, wówczas „Lider 1” i „Lider MBS” otrzymuje jedno zaproszenie jednoosobowe.

Dodatkowe zaproszenia na galę będzie można nabyć od września 2019 roku na stronie www.effie.pl/sklep.

Kiedy i gdzie odbędzie się Gala Effie 2019?

Gala Effie Awards 2019 odbędzie się 28 października 2019 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.